Popular Posts

Monday, 28 March 2011

Kaedah pembelajaran Koperatif di dalam pengajaran dan pembelajaran matematik.

by Wana
Cooperative learning is group learning activity organised so that learning is dependent on socially structured exchange of information between learners in groups and in which each learner is held accountable for his or her own learning and is mitivated to increase the learning of others.
                                                                                (Kagan & Olsen, 1992)
Tahun: 4
Masa: 1 Jam
Topik 6: Panjang
Kemahiran:   Murid dapat mencampur dan menolak panjang di dalam ukuran sentimeter, meter dan sentimeter, atau sentimeter dan meter.
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Koperatif:
Menurut Johnson (1981), dalam proses pengajaran dan pembelajaran guru boleh merancangkan pelajaran mengikut tiga kaedah yang utama:
i)                    pelajar bekerjasama dalam kumpulan kecil secara pembelajaran koperatif (PK) dengan memastikan setiap ahli kumpulan mencapai matlamat yang ditetapkan.
ii)                  pelajar-pelajar bersaing antara satu sama lain melalui pembelajaran persaingan untuk menempatkan kedudukan pelajar mengikut kebolehan masing-masing.
iii)                Pelajar belajar secara perseorangan atau pembelajaran individu untuk mencapai matlamat masing-masing pada kadar sendiri.

                                                 Aktiviti
1.         Guru memulakan pengajaran dengan membahagikan murid kepada 6 kumpulan kecil yang mengandungi ahli seramai 5 orang. Guru meminta setiap kumpulan melantik seorang ketua.
2.         Guru melekatkan jadual yang mengandungi ukuran di dalam sentimeter, dan meter yang ditulis pada manila kad pada papan kapur.
3.         Guru menunjukkan beberapa alatan mengukur seperti pita ukur, pembaris kayu (panjang 1 meter), pembaris besi( panjang 1 kaki), dan pita pengukur besi.
4.         Guru meminta pelajar bersama-sama menyebut dan mengingat unit panjang di dalam sentimeter dan meter.
5.         Guru meminta ketua bagi setiap kumpulan datang ke meja guru untuk mengambil bahan. Bahan yang diberikan ialah pita pengukur, pembaris kayu panjang. Guru membenarkan murid menggunakan pembaris sendiri sekiranya ada. Guru juga mengagihkan beberapa bahan lain kepada setiap kumpulan iaitu daun, kertas warna, buku kecil, dan kad penanda buku.
Text Box: Jadual Ukuran Panjang
(Dalam Unit mm, cm, dan m)
Cm  =  centimeter
Mm  = Milimeter
10mm =  1cm
100cm =  1 meter
2 meter  =  200 meter
5 cm  =  50 mm
500 mm  =  50 cm
2 meter 50cm  =  2.5 meter


            i.   Jadual Ukuran Panjang dalam unit Milimeter, sentimeter dan meter.

            ii.  Bahan-bahan yang diagihkan guru kepada setiap kumpulan.


6.         Guru meminta ketua kumpulan kembali ke kumpulan masing-masing dan memberitahu rakan untuk mengukur bahan-bahan yang telah diberi oleh guru dan membuat catatan mengenai ukuran yang telah diperolehi. Murid diingatkan agar bekerjasama untuk mengukur bahan-bahan tersebut.
Pelajar diminta mencampurkan jumlah ukur benang- benang pendek, menjadi ukuran panjang dalam meter dan sentimeter ( cth: 1m 20 cm kepada 1.2 meter dan sebagainya)

7.         Murid mengukur bahan yang diterima dari guru. Murid saling bertukar-tukar bahan untuk diukur dan ketua memainankan peranannya untuk memberitahu rakan cara mengukur, iaitu menggunakan ukuran dalam sentimeter, millimeter dan meter.

Aktiviti:
i.   Berdasarkan  kertas arahan aktiviti yang telah diedarkan oleh guru, murid melakukan aktiviti mengukur bahan yang ada menggunakan alatan yang diberikan oleh guru.
ii.   Ketua kumpulan memberitahu rakan-rakan di dalam kumpulan cara untuk mengukur iaitu dari atas ke bawah mengikut panjang bahan tersebut.
iii.   seorang murid akan menuliskan ukuran yang diperolehi di dalam borang yang telah diberikan oleh guru.
iv. Murid akan bertanya guru apabila terdapat kekeliruan dalam aktiviti tersebut. Guru memantau dan menyelia aktiviti yang dilakukan oleh pelajar.
v. Murid mengisi ukuran bahan yang diukur ke dalam lembaran kerja yang diagihkan guru.

8.         Guru meminta pelajar untuk memberi jawapan bagi soalan-soalan yang terdapat di dalam lembaran aktiviti yang dilakukan secara suka rela.

9.         Guru mengedarkan soalan kuiz, setelah pelajar duduk di tempat masing-masing. Markah kuiz akan dijadikan markah kumpulan.


Text Box: Borang Aktiviti Berkumpulan.
Nama : ______________________________
Tahun: ______________________
Arahan: Isikan jawapan anda pada ruang yang 
telah disediakan.

1.  Daun : _________________cm
2. Kad Penanda Buku : _____________________cm
3. Buku kecil :_________________cm
4. Kad Ucapan:_________________cm
5. Benang a.______________cm
6. Benang b ______________cm
7. Benang c ______________cm
8. Benang a ___________cm + Benang b___________cm + Benang c __________cm =  _________ m  ____________cm
Soalan Kuiz.
Objective Question
1.   The height of an elephant is about _____________m.
Tinggi seekor gajah adalah lebih kurang ___________  m.
A   0.3m
B   3 m
C   30 m
D   300m

2.   305 mm is equal to
305 mm adalah sama dengan
 A 3.05 cm
B    30.5 cm
C    3 050 cm              
D   30 500 cm

3.   Which of the following is the longest measurement?
Antara berikut, ukuran manakah yang paling panjang?
A   0.52 cm
B   52 mm
C   0.52 m
D   5.2 cm

4.   Which of the following is correct?
Antara berikut, gang manakah benar?
      A   713 mm = 71.3 m
B   0.07 cm = 7 mm
C   106 mm = 1.06 cm
D   20 cm = 200 mm

5.   Convert 29 m 40 cm to m.
Tukarkan 21 m 40 cm kepada m.
A   29.4 m
B   294 m
C   2 904 m
D   2 940 m

   6.          6 4. 5 mm
          +  18.  9 mm
        ____________
        ____________
       A   83.4  cm
B   83 cm
C   8.34 cm
D   83 m

  7.   45 cm + 297 cm =
        A    3.24 m
        B     3.42 m
        C     32.4 m
        D    342 m

8.   52 m 18 cm  =
      A      157.8 cm
      B       158.7 cm
        C     I 578 cm
      D      I 587 cm

9.   Helen runs 425 m. Aizat runs 625 m. What is the total distance, in m, covered by them?
Helen berlari 425 m. Aizat berlari 625 m. berapakah jumlah jarak, dalam m, yang dilalui oleh mereka?

A   10.5 m
B    1.05 m
C    105 m
D   10.55 m

10.   Convert 5 024 mm to cm
        Tukarkan 5 024 mm kepada cm
      A   50.24 cm
      B   502.4 cm
      C   5.024 cm
     D    5024 cm

No comments:

Post a Comment