Popular Posts

Sunday, 27 March 2011

KAEDAH INDUKTIF by Sri


      1.0 PENGENALAN
            Di dalam konteks pendidikan, konsep kaedah bermakna cara mendekati sesuatu iaitu merujuk kepada cara bagaimana sesuatu mata pelajaran diajarkan untuk mencapai objektifnya. Guru perlu mengenal pasti sifat atau keperluan murid-muridnya, maka guru tersebut akan dapat memilih dan menggunakan kaedah yang sesuai, tepat dan betul supaya proses pengajaran dan pembelajaran berlaku secara efektif. Kaedah yang ingin dihuraikan di sini ialah Kaedah Induktif Dalam Matematik Sekolah Rendah. Kaedah Induktif ialah kaedah yang melibatkan aktiviti mengumpul dan menafsir maklumat-makumat kemudian membuat generalisasi dan kesimpulannya. Maksudnya di sini ialah guru menggunakan kaedah dengan mengemukakan contoh yang khusus kepada murid-murid kemudian murid-murid akan berfikir seterusnya akan membuat generalisasi atau kesimpulan umum yang berkaitan dengan contoh tersebut. Inilah yang dimaksudkan sebagai pengajaran Induktif di mana guru memberi contoh dan menyoal murid tentang  kefahaman mereka dan cuba membuat persamaan dengan situasi lain. Sebagai contoh dalam mata pelajaran matematik, guru memberikan contoh-contoh operasi darab kemudian murid-murid cuba bentukkan suatu kesimpulan atau teori umum sebagai penyelesaian masalah tersebut. Ringkasnya adalah seperti berikut:
2 X 1 = 2
3 X 1 = 3               n x 1 = n
4 X 1 = 4               n = 1, 2, 3
5 X 1 = 5
          Di dalam pengajaran Induktif guru mengemukakan beberapa contoh yang khusus dan diikuti dengan soal jawab untuk membimbing murid-murid memerhati, mengkaji, mengenal pasti prinsip atau fakta penting yang terkandung dalam setiap contoh itu. Dengan cara ini murid mudah ingat dan faham dengan isi pengajaran guru kerana dengan membuat teori atau kesimpulan umum tersebut murid mudah mengingati dan mudah mengaplikasikannya semasa menjawab peperiksaan. 
2.0  Jenis Kaedah Induktif
Kaedah induktif ini mempunyai 5 jenis kaedah yang boleh digunakan oleh para guru semasa dalam proses pengajaran dan pembelajaran dilakukan. Kaedah yang pertama ialah generalisasi. Membentuk satu generalisasi ialah suatu teori yang digunakan bagi mudah difahami dan mudah diaplikasikan pada contoh lain. Sebagai contoh mencari ciri segiempat yang sama dengan segiempat lain, iaitu persamaan segiempat mempunyai empat sisi, panjang sisi yang sama pada setiap sisi dan bersudut tepat 90 darjah.
            Kaedah kedua ialah prinsip hasil ujikaji tertentu Pendekatan ini merupakan kaedah supaya murid membentuk satu prinsip hasil daripada ujikaji tertentu yang dijalankan. Sebagai contoh mendapat prinsip jisim daripada ujikaji. Setiap objek mempunyai jisim tertentu. Setiap objek yang ditimbang pasti mempunyai jisim. Jisim ini ditimbang dengan unit gram atau pun kilogram. Dengan kaedah ini guru menjalankan ujikaji terhadap beberapa objek di mana tidak ada satu objek  yang ditimbang tidak memberikan bacaan jisim. Objek yang ditimbang termasuklah dalam bentuk pepejal, cecair dan gas. Jarum timbang pasti akan memberikan bacaannya. Oleh itu, murid akan memahami bahawa setiap objek mempunyai jisim.
            Ketiga ialah membentuk satu hukum daripada pernyataan-pernyataan tertentu. Maksudnya ialah melalui pernyataan yang diberikan oleh guru, murid dapat memahami bahawa contoh tersebut boleh digunakan dalam contoh lain yang sesuai. Sebagai contohnya ialah semasa dalam pengajaran matematik murid dapat mengaplikasikan formula untuk mencari isipadu sebuah kotak dengan menggunakan rumusan seperti berikut:
Isipadu kotak = Panjang x Lebar x Tinggi


Cube:              10 cm
 

                                                                                                           2 cm
           
                                                                                                    
2 cm
Keempat ialah membentuk suatu teorem. Melalui aktiviti-aktiviti induktif daripada guru dan murid-murid dapat membuat kesimpulan umum hasil daripada pemahaman mereka. Sebagai contoh mengukur dan mencari hasil tambah panjang sisi sesuatu bentuk dua dimensi adalah untuk mendapatkan perimeter atau ukur keliling bentuk dimensi tersebut. Contoh adalah seperti berikut:
                                                    1 unit                                                                                                                                                  
                              1unit
                        3 unit + 3 unit + 3 unit + 3 unit = Perimeter
                                                              12 unit = Perimeter
            Kelima ialah mendapat satu teori hasil daripada satu urutan pemikiran. Guru memberi contoh penyelesaian masalah matematik dan murid akan cuba mencari jalan penyelesaiannya seperti contoh soalan berikut.
Di dalam sebuah kilang terdapat seramai 2055 pekerja lelaki. Jika bilangan pekerja perempuan kurang 125 daripada jumlah bilangan pekerja lelaki, Cari jumlah bilangan pekerja di kilang ini.

Cara Penyelesaian:
Langkah 1: Fahamkan masalah
Bilangan pekerja lelaki = 2055
Bilangan pekerja perempuan 125 kurang daripada 2055
Jumlah bilangan pekerja = ?

Langkah 2: Fikirkan dan rancangkan penyelesaian
Gunakan operasi tolak, kemudian tambah

Langkah 3: Laksanakan perancangan
       2  0  5  5         1     9     3     0
    -     1   2  5    +   2    0      5      5
___________        _____________
     1  9   3  0         3     9     8     5        
___________        _____________

Jawapannya adalah seramai 3985 orang pekerja semuanya

Langkah 4: Semak jawapan
Terbalikkan operasi
               3   9   8   5                1    9   3   0
-             2    0   5   5       +             1   2   5
_____________        ____________
  1   9     3   0                2   0    5    5
_____________         ___________
3.0  Prinsip-prinsip Penggunaan Strategi Pengajaran Induktif
Bagi menjalankan aktiviti-aktiviti induktif dengan berkesan, guru perlulah memahami dan mematuhi prinsip-prinsip penggunaan strategi pengajaran induktif. Sebelum memulakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara induktif, guru sediakan contoh-contoh yang sesuai bagi membantu murid membuat rumusan. Di samping itu soalan-soalan harus disediakan untuk membimbing murid-murid membuat kesimpulan yang berkenaan.
            Guru tidak harus memberi penerangan atau menghuraikan isi pelajaran yang berkaitan dengan kesimpulan tetapi murid-murid dibimbing melalui soal jawab antara guru dan murid untuk mendapatkan kesimpulan diri sendiri. Jenis contoh khusus yang diberikan haruslah dipelbagaikan, tetapi mengandungi ciri yang sama dan mudah untuk membolehkan murid mengenalpastinya. Perlu diingat bahawa contoh-contoh khusus yang diberikan mestilah sesuai dan mencukupi.
            Selepas contoh-contoh  khusus yang dikemukakan oleh guru-guru, murid-murid juga digalakkan untuk memberi contoh-contoh yang serupa. Guru tidak harus mengemukakan semua contoh sekaligus, tetapi seelok-eloknya  mempersembahkannya satu demi satu. Cara ini boleh menarik perhatian murid serta membolehkan mereka mengenal pasti ciri contoh itu dengan lebih mudah lagi. Alat bantu mengajar  harus disediakan untuk membantu  murid mendapat kesimpulan yang berkenaan. Proses pengajaran dan pembelajaran berdasarkan kaedah induktif  harus mengikut urutan yang tepat iaitu daripada contoh-contoh yang spesifik kepada kesimpulan umum.

4.0 Kesimpulan
            Kesimpulannya kaedah induktif adalah satu strategi murid mengumpul dan mentafsir maklumat-maklumat kemudian membuat generalisasi ( kesimpulan ).

No comments:

Post a Comment